Gotharman's Zybraz
24 note polyphonic resonator synthesizer